Ju njoftojme se më datë 24.10.2019, ora 11.00 zhvillohet mbledhja e Këshillit Bashkiak , në sallën e mbledhjeve Bashkia Elbasan me këtë rend dite.

1. Dhënia e ndihmës ekonomike nga fondi i Bashkisë Elbasan për muajin Tetor 2019.

1/1. Dhënia e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për muajin Tetor 2019.

2. Dhenie ndihme financiare 7 familjeve perfituese per demet e shkaktuara nga rreshqitjet e dherave ne banesa.

3. Mbeshtetje financiare per sherbime ne situate emergjente sociale ne shtepi.

4. Transferim fondesh per shpenzime midis njesive shpenzuese.

5. Miratim per marrje me qira dhe rinovim kontratash te ambjenteve per tu perdorur per shkolla per disa njesi Njesi administrative te Bashkise Elbasan.

6. Miratim per marrje me qira dhe rinovim kontratash te ambjenteve per tu perdorur per kopshte per disa njesi Njesi administrative te Bashkise Elbasan.

7. Marrje me qira ambjent/salle (rinovim kontrate) per te zhvilluar mbledhje te Administrate se Bashkise.

8. Per anullimin e VKB nr. 116 date 23.08.2019

9. Per miratimin e nisjes se procedures per marrjen me qira te tre mjeteve (nje autoveture, nje foristrade, nje fadrome) per plotesimin e nevojave te transportit te administrates dhe kryerjen e sherbimeve publike te Bashkise Elbasan, me nje fond deri ne 300.000 leke ne muaj.

10. Per miratimin e mareveshjes se bashkepunimit ndermjet Bashkise Elbasan dhe Keshillit te Qarkut Elbasan me qellim realizimin e investimit “Hidroizolimi i catise dhe sistemimi i murit rrethues te territorit te Kopshtit nr. 11” Bashkia Elbasan.

11. Per miratimin e mareveshjes se bashkepunimit ndermjet Bashkise Elbasan dhe Keshillit te Qarkut Elbasan me qellim realizimin e investimit “Rikonstruksion i terreneve sportive shkolla Dhaskal Todri” Bashkia Elbasan.

12. Mbi miratimin e sistemit te pikezimit per subvencionim qiraje.

Te ndryshme

VO. Komisionet do të mblidhen ditën e Enjte më datë 17.10.2019 ora 13.00 pranë zyrave të Bashkisë Elbasan

KRYETARI I KËSHILLIT BASHKIAK

ELBASAN

Hektor ÇIFTJA