Në fund të çdo 3-mujori gjimnazitët prezantojnë vepra apo punime të cilat vijnë në kuadër të programit për plotësimin e portofolit të të nxënit.

Referuar qasjes së re kurrikulare portofoli i të nxënit merr rëndësi të posaçme pasi mbështet zbatimin e kurrikulës të bazuar në kompetenca ,krijon qëndrueshmëri në procesin e realizimit të saj ndikon në mënyrë të drejtpërdrejtë në drejtpërdrejtë në garantimin e cilësisë së zbatimit kurrikulës dhe arritjes së të nxënit.

Përmes punimesh të ndryshme sipas një lënde të perzgjedhur nga ta,gjimnazistët e Vasil Kamamit kanë prezantuar punimet e tyre për mësuesit dhe bashkëmoshatarët.

Kjo veprimtari e zmatuar nga nxënësit është një mënyrë e mirë për të zhvilluar aftësitë e nëxënsve dhe për ti inkurajuar ata të përfshihen më shumë në mësime.

Edisona Skenderi